پرداخت

حساب های ارائه شده جهت پرداخت :

بانک :ملی       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۵۳۲۲۵۶۹۴

                شماره حساب : ۰۳۰۸۴۱۸۰۳۷۰۰۹

 

بانک :سپه       به نام: سعید شاهی پور

شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۴۵۵۶۹۹۰

                شماره حساب : ۲۹۱۳۰۱۰۱۱۵۰۵