پیگیری سفارش

۴۰% - طراحی اتود های اولیه
هَدَفِ فوری
۳۰% - انتخاب سبک طراحی
كالافون
۴۰% - طراحی اتود های اولیه
فرهاد اکسچنج
۵۰% - انتخاب بهترین اتود ها
عکس مارکت
۶۰% - انتقال اتود ها به نرم افزار
نوین ابزار