لوگو دکتر تغذیه

لوگو دکتر تغذیه

لوگو دکتر تغذیه شما باید تاثیرات مثبتی بر مخاطبان هدف داشته باشد باید در کمال سادگی و البته جذابیت طراحی شود تا افراد به راحتی