طراحی لوگوی زعفران حافظ

طراحی لوگوی زعفران حافظ

اگر ما صادق باشیم احتمالا بعضی از مخاطبان نام تجاری صنعت زعفران شما را فراموش خواهند کرد ولی تصویر طراحی لوگوی زعفران تان هم چنان