طراحی لوگوی بازرگانی نسیم دریا

طراحی لوگوی بازرگانی نسیم دریا

شما برای طرح لوگوی بازرگانی خود نیازمند مراحلی هستید که سخت ترین انها ایده پردازی است. میتوانید از روش طوفان مغزی استفاده کنید.شما برای طراحی آرم تجاری خود باید جای مخاطبین فکر کنید.لیستی از کلماتی که میخواهید مخاطبین شما را با آنها توصیف کنند ، تهیه کنید و همیشه بیاد داشته باشید که چه چیزی برای مخاطب مهم است و  آن را در طراحی مد نظر قرار دهید.