طراحی لوگو رستوران ملل

طراحی لوگو رستوران ملل

استفاده از نماد تصویری در طراحی لوگو رستوران باید به گونه ای  باشد که مکمل حروف باشد و خیلی از حروف خارج نباشد و فضای اضافی اشغال نکنید. در طرح آرم رستوران باید در نظر داشته باشید که لوگو شما محدود به رنگ نباشد یعنی در بدترین حالت ممکن اگر لوگو بصورت تک رنگ استفاده شد خوانایی خود را حفظ کند. همچنین طراحی حروف به گونه ای باشد از فاصله دور یا ابعاد کوچک لوگو خوانایی داشته باشد.