طراحی لوگو فروشگاه دایان شاپ

طراحی لوگو فروشگاه دایان شاپ

طراحی لوگو فروشگاه دایان شاپ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش‌ها و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.صاحبان برند برای شناخته شدن برند خود نیاز به ایجاد هویت دارند. طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی  باعث ایجاد هویت می‌شود.