لوگو برای صرافی

لوگوی برای صرافی

طراحی لوگو یکی از مهم ترین عناصر تبلیغاتی و برندینگ می باشد طرح لوگو برای صرافی کسب و کار شما را در معرفی به مخاطب سهم بسزایی دارد. لوگو یک نشانه ی گرافیکی است که به گونه ای خاص و با مولفه های گوناگونی طراحی می شود و میتوان آن را هویت یک برند دانست.هدف طراحی لوگوی صرافی و طراحی هویت بصری برند ایجاد حس و ذهنیت مثبت در افکار جامعه نسبت به یک برند خاص می باشد