نمونه لوگو شرکت صنعتی

طراحی آرم صنعتی

نمونه لوگو شرکت صنعتی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش‌ها و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ. یک لوگوی حرفه ای علاوه بر ایجاد جذابیت بصری نمایانگر هویت و شخصیت یک برند است.طرح لوگوی صنعتی یک روش کار آمد برای برقرای ارتباط و ارائه اطلاعات در مورد شرکت شماست.