عناصر اصلی گرافيک

عناصر اصلی گرافيک

عناصر اصلی گرافيک گرافيک برای انتقال پيام و تأثير بر مخاطب از عناصر گوناگونی چون تصوير ، نوشتار، رنگ، حرکت و… کمک می گيرد. اما