طراحی لوگو فروشگاه لباس طراحی لوگو یکی از ابزار های به شدت قدرتمند برندسازی است و هک رشد است!. ساخت لوگو برای برند لباس باعث ایجاد هویت می‌شود.